Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Paymec değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. Temel kuralların çerçevesini çizen; 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ("Kanun") hakkında sizleri bilgilendirmeyi bir görev sayarız.

Aydınlatma Yükümlülüğü:
Kanun kapsamında Paymec, veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Kişisel bilgilerinizi temin edecek, kaydedecek, saklayacak, hizmetlerini devam ettirebilmek için gerektiğinde güncelleyecek, işin gereği ile sınırlı olarak mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun`da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz;  genel müdürlük, şube, temsilci, acente,  kiosklar, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Paymec olarak kişisel verilerinizi kanunlarımızca yetkili kılınmış olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ile sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmek amacıyla Paymec’in uygun göreceği diğer kişi ve kuruluşlarla Kanun`da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Paymec ile Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar: 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve mevzuatının izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler; BDDK, TCMB, MASAK, Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici otoriteler; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kurulu bulunan, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız muhabir bankalar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kanun`un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanun`un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, Paymec ile imzalamış olduğunuz çerçeve sözleşmenin veya Paymec aracılığı ile gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

yeniliklerden haberdar olmak için

Mail adresinizi paylaşın, avantajlarımızdan faydalanın!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form